Αγωγή Υγείας Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, ως εφόδιο ζωής, αφενός με την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών και, αφετέρου με τη συλλογική δράση ως προς την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες όχι μόνο να ενημερωθούν για τις σωματικές συνέπειες ορισμένων συμπεριφορών, αλλά κυρίως να κρίνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, να εξασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, διαχείρισης των συγκρούσεων και αντιμετώπισης της πίεσης των φίλων, να αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα, να αποκτήσουν δεξιότητες μαγειρικής, να διαχειρίζονται θέματα όπως ασφάλεια, αγωγή του καταναλωτή, δικαιώματα και υποχρεώσεις, χρήση και κατάχρηση ουσιών εξάρτησης, σεξουαλική αγωγή, κ.ά.

Η ιστοσελίδα του μαθήματος της Αγωγής Υγείας περιλαμβάνει διδακτικό υλικό με Οδηγούς δραστηριοτήτων στις διάφορες θεματικές ενότητες και υποστηρικτικό υλικό, το οποίο αφορά σχέδια μαθημάτων και εισηγήσεις με δραστηριότητες ανά τάξη.

Ο πιο κάτω πίνακας περιλαμβάνει τις θεματικές κάθε τάξης και σας παραπέμπει στο υλικό που είναι αναρτημένο στην καθεμιά.

Θεματικές Ενότητες / Υποενότητες Αναλυτικού Προγράμματος

1. Ανάπτυξη και ενδυνάμωση εαυτού2. Ανάπτυξη ασφαλούς και υγιεινού τρόπου ζωής
1.1. Ανάπτυξη και εξέλιξη εαυτού
Τάξεις: Α' Γ' Ε'
2.1. Υγιεινός τρόπος ζωής και συνθήκες ζωής
Τάξεις: Α' Δ'
1.2. Συναισθηματική εκπαίδευση και αυτοεκτίμηση
Τάξεις: Α' Γ' Δ'
2.2. Φαγητό και υγεία
Τάξεις: Α' Γ' Ε' Στ'
1.3. Αξίες ζωής
Τάξεις: Α' Β' Δ'
2.3. Φυσική δραστηριότητα
Τάξεις: Β' Δ'
  2.4. Χρήση και κατάχρηση ουσιών
Τάξεις: Α' Δ' Στ'
2.5. Ασφάλεια
Τάξεις: Β' Δ' Ε' Στ'
3. Δημιουργία και βελτίωση κοινωνικού εαυτού4. Δημιουργία ενεργού πολίτη
3.1. Οικογενειακός προγραμματισμός, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
Τάξεις: Α' Β' Γ' Στ'
4.1. Αγωγή του καταναλωτή
Τάξεις: Α' Γ'
3.2. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων
Τάξεις: Α' Γ' Δ' Στ'
4.2. Οικονομική και επαγγελματική αγωγή
Τάξεις : Β' Γ'
3.3. Αποδοχή και διαχείριση διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας
Τάξεις: Β' Γ' Ε'
4.3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις
Tάξεις: Α' Δ'
5. Συνδυασμός ενοτήτων
Λέμε όχι Ευχαριστώ που με σκέφτεσαι Ταξίδι Ζωής Κοινωνική Μάθηση Ανακαλύπτοντας τον ελέφαντα